Bhagavad Gita: Chapter 1, Verse 4

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ १-४॥

atra śhūrā maheṣhvāsā bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaśhcha drupadaśhcha mahā-rathaḥ 1.4

Here in this army are mighty archers equal in fighting to Bhīma and Arjuna: great fighters like Yuyudhana, Virata, and Drupada.